logo

برای استفاده از خدمات سایت shop.tizfile.com شما احتیاج به یک حساب کاربری در سایت tizfile.com دارید. برای ایجاد این حساب اینجا را کلیک کنید تا به صفحه ثبت نام در سایت tizfile.com هدایت شوید. بعد از ایجاد حساب کاربری و فعال کردن آن، به سایت shop.tizfile.com بازگردید تا با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور وارد مرکز مدیریت (کنترل پنل) شوید و از امکانات موجود برای مدیریت فایل ها و پوشه های خود استفاده کنید.